Политика за испорака

Се стремиме кон тоа вашите производи да ви бидат доставени истиот ден кога сте ги купиле.

ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО има свое овластено лице за дистрибуција.

Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со испратница и фактура за извршеното плаќање доколку лицето и адресата за испорака се идентични. Доколку нарачаните производи се наменети за подарок со податоци за испорака (име, презиме и адреса) од оние на нарачателот, фактурата ќе биде доставена до нарачателот.

Купените производи ќе Ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака. Трошоците за испорака се додаваат на крајот од порачката.

За сите порачките не се наплаќа испорака.

Производите ќе Ви бидат испорачани во период од 24 часа за Скопје и 48 часа за градовите во Македонија.

На денот на испораката, доколку претставникот за испорака не успее да Ве најде и да Ви ја предаде пратката ќе Ви биде доставена писмена информација за направениот обид.

Доколку порачаниот производ не може да Ви биде испорачан од наша страна, ќе бидете контактирани со употреба на податоците кои ги имате доставено при регистрацијата.

Објава за промени

Доколку има некои промени во нашата политика за испорака на производите, истите ќе бидат напишани во оваа политика за испорака на производите, почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.